กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้ความร่วมมือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในกิจกรรม Big Cleaning Day

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม Big  Cleaning  Day ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555  ณ บริเวณศูนย์เทเวศร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม