กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาเยาวชนต้นกล้า สู่โลกแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาเยาวชนต้นกล้า สู่โลกแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อเสริมสร้างอาชีพทางด้านแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายให้แก่เยาวชน อบรมในหลักสูตรการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555ณ โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม