กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “๑๒ สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๐ พรรษา มหาราชินี

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน“๑๒ สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๐ พรรษา มหาราชินี” เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร