กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สืบสานประเพณีไทย จัดพิธีแห่เทียนพรรษา

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีแห่เทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา  ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธ  มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล  ในโอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จัดทำต้นเทียนพรรษา ที่ประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สดและตกแต่งด้วยงานฝีมือแบบไทย  จัดขบวนแห่นำต้นเทียนพรรษา  ไปถวายยังวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕