กิจกรรม

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2554 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 1-2  สิงหาคม 2555 โดยมี อาจารย์ดำเนิน ไชยแสนอาจารย์จากมทร.สุวรรณภูมิ  ผศ.ประเทืองทิพย์ โรจนวิภาต อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ตรวจประเมิน ซึ่งผลการตรวจประเมินจาก 13 องค์ประกอบ  64 ตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับคะแนนประเมิน เกณฑ์สกอ. 4.39 คะแนน เกณฑ์สมศ. 3.84  คะแนน เกณฑ์มทร.พระนคร 4.26 คะแนน   และเกณฑ์ กพร. 4.64 คะแนน โดยได้รับทราบผลการตรวจประเมินตามสภาพจริง ในการจัดการศึกษาทั้งจากเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจำปี 2554 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   การศึกษาร่องรอยหลักฐานเอกสารต่างๆ ในระดับคณะและระดับสาขาวิชา ผลการสัมภาษณ์คณาจารย์นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมถึงข้อเสนอแนะนำจากคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมิน ระดับคณะ