กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอุทิศ  พุฒสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคัดเลือกและยกย่อง ว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม ประจำปี 2554 จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2555 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา