ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน“การประชุมระดับโลกว่าด้วยตัวชี้วัดด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี ค.ศ. 2012”

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication  Union  : ITU) ให้ดำเนินการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ศิลปะการพับดอกบัว การสานใบลาน การแกะสลักผักผลไม้และการทำขนมลูกชุบ ในงาน“การประชุมระดับโลกว่าด้วยตัวชี้วัดด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี ค.ศ. 2012”(World Telecommunication/ICT Indicators Meeting : WTIM 2012) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่น  เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิรลด์