กิจกรรม

จัดเลี้ยงอาหารและจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ในงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลศิริราช

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารและจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ในงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ของโรงพยาบาลศิริราช  ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช