ข่าวประกาศ

รับสมัครนักศึกษา(โควตา) 56

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  รับสมัครนักศึกษาพิเศษ (โควตา)  ประจำปีการศึกษา 2556  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 สมัครด้วยตนเองที่คณะ สอบถามระละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน โทร 02-281-9756-8  ต่อ 2305 ,2306