กิจกรรม

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 10

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง ให้ดำเนินการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่การแกะสลักผักและผลไม้การร้อยมาลัย และการทำขนมเบื้องไทย การทำขนมจีบไทย ช่อม่วง ในงาน“การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 10 ( 10th Asia – Europe Finance Ministers Meeting) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิรลด์