ข่าวประกาศ

แจ้งนักศึกษาใหม่ ที่ทางสถานศึกษาส่งใบสมัครโควตา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556

แจ้งนักศึกษาใหม่ ที่ทางสถานศึกษาส่งใบสมัครโควตา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556

สามารถตรวจสอบรายชื่อ,สถานะการสมัครสอบ ได้ที่ http://admis.rmutp.ac.th/2009/index.php ตั้งแต่บัดนี้

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พร้อมชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555

ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร

แผนที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ …