กิจกรรม

นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

 

 

 

 

 

งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา สหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นำประสบการณ์  จากการปฏิบัติจริงมาจัดแสดงประกอบ ด้วยผลงานของนักศึกษา 6 สาขาวิชา และการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสหกิจดีเด่น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์