ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 29 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.30 น  ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ  อ่านรายละเอียเพิ่มเติม