กิจกรรม

โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย 3D ประจำปีการศึกษา 2555 กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ  “ยาเสพติดกับแนว คิดแบบประชาธิปไตย” และกิจกรรมกลุ่ม “การสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-27 มกราคม 2556  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครและ สำนักงานพุทธมณฑล อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม