กิจกรรม

จัดอบรม การทำอาหารไทย และงานประดิษฐ์ดอกไม้สดแก่คู่สมรสคณะทูตานุทูตและคณะกงศุลต่างประเทศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศ จัดอบรมการทำอาหารไทย ได้แก่ มัสมั่นไก่ แกงเขียวหวานไก่  ผัดไทย และงานประดิษฐ์ดอกไม้สด แก่คู่สมรสคณะทูตานุทูตและคณะกงศุลต่างประเทศ จำนวน 40 ประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกระทรวงต่างประเทศกับคณะทูตานุทูต และคณะกงศุลต่างประเทศประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมโชต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร