กิจกรรม

จัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน“การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้ดำเนินการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การแกะสลักผักและผลไม้การร้อยมาลัย ขนมไทยเช่น ทองหยิบทองหยอด ฝอยทอง ในงาน“การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์