กิจกรรม

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กิจกรรมประกอบด้วยการนั่งสมาธิและการเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยพระคุณเจ้าจากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และวัดสุทัศนเทพราราม ราชมหาวิหาร เป็นผู้นำการเจริญจิตภาวนาเพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระมหากษัตริย์ไทย โดยไม่ละเลยที่จะปฏิบัติตามหลักธรรม  คำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อความผาสุข ในการดำเนินชีวิต โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  9 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2556 ทุกวันพุธ รวม 6 ครั้ง ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์