กิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อแนะนำวิธีรการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการสมัครงาน และการแต่งกาย Do/Don’t ในการสัมภาษณ์งาน และการฟังบรราย ในเรื่องออกปฏิบัติงานและการครองตนในสังคมปัจจุบัน  โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ   วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร รวมไปถึงกิจกรรมการรับสมัครงานจากตัวแทนบริษัท 15 บริษัทเช่น บริษัทการบินไทย  จำกัด (มหาชน) บริษัทอาร์ตเทค (Pint shop) บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด (CRG) บริษัท ซีพี เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท โกลด์ไมน์ การ์เม้นท์ จํากัด ฯลฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์