กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๖

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการ จัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   ได้รับเชิญจากการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๖  สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีและสาขาตัดเย็บ  เสื้อผ้าบุรุษ  เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี