กิจกรรม

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับ 1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน   เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับ 1   ได้รับความสนใจจากนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และ บุคคลภายนอกเข้ารับการทดสอบ จำนวนมาก เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2556  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์