กิจกรรม

ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา กับ บริษัท แมคไทย จำกัด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา  ระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กับ บริษัท แมคไทย จำกัด โดยมี รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือกับ  นายเฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมคไทย จำกัด นับเป็น การพัฒนาและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง  สถานประกอบการและสถาบันการศึกษาโดยการเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติงานใน สถานประกอบการ อย่างมีระบบและต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การค้า   บิ๊กซีราชดำริ