ข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี(เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (เทียบโอน)  ประจำปีการศึกษา 2556  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  (เทียบโอน)  จำนวน 4  สาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย  2.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.สาขาวิชาอุตสาหกรรรมการบริการอาหาร 4.สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สมัครด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหรรมศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2556   **สอบสัมภาษณ์   23  มีนาคม  2556 ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยี    คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร. 085-067-9376  , 02-281-9756-8 ต่อ 2305-6

**กำหนดการ

**ใบสมัคร