กิจกรรม

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับ สมาคมวิชาชีพ ระยะที่ 1

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับ สมาคมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากลและนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาในการเรียนการสอน

ระยะที่ 1 จัดโดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารอาเซียน และการพัฒนาอาหารไทยฮาลาลสู่อาเซียน  ฝึกปฏิบัติการทำอาหารอาเซียน ศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านอาหาร ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลี่ยน โฮเทล และโรงงานน้ำพริกแม่ศรี จ. นครปฐม   เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2556