กิจกรรม

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ระยะที่ 2

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับ สมาคมวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากลและนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาในการเรียนการสอน

ระยะที่ 2 จัดโดยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ฝึกอบรมเรื่องแนวโน้มของตลาดด้านบรรจุภัณฑ์เพื่องานคหกรรมศาสตร์  ฝึกปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านบรรจุภัณฑ์ และงานประดิษฐ์ทางคหกรรมศาสตร์   ด้วยความคิดสร้างสรรค์  และการศึกษาดูงานด้านการออกแบบและการทำบรรจุภัณฑ์  ณ บริษัทสยามทบพัน  แพคเกจจิ้ง จำกัด จ. สมุทรปราการ  เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2556