กิจกรรม

โครงการอนุรักษ์ศาสตร์และศิลป์งานดอกไม้

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอนุรักษ์ศาสตร์และศิลป์งานดอกไม้ แก่นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ จำ นวน 50 คน เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนไทย ประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาดูงานสวนกล้วยไม้ การอบรมการถ่ายภาพ การร้อยมาลัยและการอบรมค้นคว้าหาหลักฐานแหล่งที่มาดอกไม้สดในงานอนุรักษ์ศาสตร์และศิลป์งานดอกไม้ เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2556