กิจกรรม

อบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/2556

ประกาศจากบริการวิชาการแก่สังคม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช)

เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/2556
**รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -15 พฤษภาคม  2556 (เวลาราชการ) เวลา 8.30 – 16.30 น.
**อบรมวันอบรมวัน เสาร์ – วันอาทิตย์ที่ 18-19 และ 25-26 พฤาภาคม   2556 เวลา 09.00 – 15.00 น.

อ่านรายละเอียดโครงการ เพิ่มเติม