กิจกรรม

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ(ระยะที่ 3 )

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากลและนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาในการเรียนการสอน  จัดโดยสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริหารอาหาร อบรมเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดด้านอุตสาหกรรม การบริการอาหาร ฝึกปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านอุตสาหกรรมการบริการอาหารด้วยความคิดสร้างสรรค์   และศึกษาดูงานการแปรรูปจระเข้ เพื่อการส่งออก ณ บริษัท ศรีราชา ฟาร์มจระเข้และผลิตภัณฑ์ จำกัด จังหวัด ชลบุรี  เมื่อวันที่ 24-26  มีนาคม 2556