กิจกรรม

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ระยะที่ 4

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากลและนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาในการเรียนการสอน ระยะที่ 4  จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  อบรมเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  ฝึกปฏิบัติการการผลิตกาแฟ การทำลาเต้อาร์ท เพื่อเพิ่มมูลค้า และสร้างอาชีพ ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์จากนม บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด และผลิตภัณฑ์ผงชูรส บริษัท อายิโนโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2556