กิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์แบบตัดและการตัดเย็บ

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ แบบตัดและการตัดเย็บ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากลและนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาในการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 20-22 และ 25-26 มีนาคม 2556  ณ สถาบันบุนกะแฟชั่น สีลม กรุงเทพฯ  5