กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2

เรียน บุคลากรทุกท่าน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ในหัวข้อ “การปรับตัวเชิงยุทธศาสตร์ทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” และ “แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย 3ดี (3D)

โดย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และ ในหัวข้อ “การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ” โดย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ