กิจกรรม

โครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์