กิจกรรม

คหกรรมโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูต กรุงกาฐมาณฑุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมไทย ในโครงการ Thai Festival in Nepal เมื่อวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม Hotel Himalaya  กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อส่งเสริมนโยบายทางการทูตเชิงวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างประเทศได้รู้จัก โดยมีแขกเกียรติยศฝ่ายเนปาล นักธุรกิจชาวเนปาล คณะทูตานุทูต เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศและประชาชนทั่วไปเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมที่นำไปจัดแสดงประกอบด้วยการบริการอาหารภาคเหนือ การสาธิตอาหารและขนมไทย การสาธิตแกะสลักผักผลไม้ การร้อยมาลัย และการสอนเชฟเนปาลประกอบอาหารไทยเพื่อการจัดเลี้ยง