กิจกรรม

จัดแสดงสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ Philippines Normal University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล นำนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์   ร่วมจัดแสดงและสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย ในโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลป วัฒนธรรมระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริม   และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน ๒๕๕๖ ณ Philippines Normal University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์