กิจกรรม

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 SAR

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี อาจารย์ดำเนิน ไชยแสน อาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ ประธานการตรวจประเมิน ร่วมด้วย ผศ.ประเทืองทิพย์ โรจนวิภาต อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประชา  พิจักขณา อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นผู้ตรวจประเมิน สรุปผลการตรวจประเมินจาก 13 องค์ประกอบ 55 ตัวบ่งชี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับคะแนนประเมินเกณฑ์  สกอ.  4.64 คะแนน เกณฑ์สมศ. 4.09 คะแนน เกณฑ์มทร.พระนคร 4.49 คะแนน และเกณฑ์ กพร. 4.70 คะแนน โดยได้รับทราบผลการตรวจประเมินตามสภาพจริงในการจัดการศึกษาทั้งจากเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจำปี 2555 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ การศึกษาร่องรอยหลักฐานเอกสาร   ในระดับคณะและระดับสาขาวิชาและผลการสัมภาษณ์คณาจารย์นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที 16-17 พฤษภาคม 2556