กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเฉพาะทางด้านการจัดการสินค้าแฟชั่น Fashion Merchandising

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเฉพาะทางด้านการจัดการสินค้าแฟชั่น Fashion Merchandising เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากลและนำความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการสินค้าแฟชั่นมาพัฒนาในการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 23-27 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ต้นคิด มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (SHARE)