กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3 จำนวน 120 คน เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ  เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  มีลักษณะความเป็นผู้นำและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  รู้จักปรับตัวและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อ 9-11 พฤษภาคม 2556  ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ทแคมป์ จังหวัดราชบุรี