ข่าวประกาศ

ประกาศผลการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศผลการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาอาหารและโชนาการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม