ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ที่รายงานตัวเรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ  จากทางแผนกวิชาทหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ที่ได้รายงานตัวเข้าเรียนวิชาทหารในชั้นปีต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556 

ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 นี้

ณ ศูนย์การกำลังสำรองโรงเรียนรักษาดินแดน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

โดย   1] นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 4 และ 5 เข้าปฐมนิเทศในเวลา 8.00 น.

         2] นักศึกษาวิชาทหารชาย  ชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 เข้าปฐมนิเทศในเวลา 13.00 น.

หมายเหตุ การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศมีความสำคัญมาก ห้ามขาด เพราะจะถูกตัดสิทธิ์ทันที 

รายชื่อ 

งานวิชาทหารฯ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข 081-9175034