ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1-2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  1/2556
**** 1.ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กำหนดสอบวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม