กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

มทร.พระนคร รับเข็มเชิดชูเกียรติ

DSCN7762

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญาภัทร์  กี่อาริโย และอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล เข้ารับเข็มเกียรติคุณ (เข็ม สภจ.พระเทพคุณาภรณ์) สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ใน “เทศกาลวัดเทวราชกุญชร 2556  ทานบารมี สู่วิถีอาเซียน” จากนางนินนาท ชลิตานนท์  ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรม

2 1

4