ข่าวประกาศ

ประกาศ ขอผ่อนผันทหาร

 

ประกาศ  จากทางแผนกวิชาทหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ประกาศ “เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือก เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ” นักศึกษาที่มีความประสงค์และส่งหลักฐานเพื่อดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ  เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ  ให้ส่งเอกสารสำหรับทำเรื่อง ขอผ่อนผันภายในวันที่ 20 กันยายน 2556  โดยให้ติดต่อทำเรื่องได้ที่ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม