กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รับ 5 รางวัล จากการประกวด ในโครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 4

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 5 รางวัล จากการประกวด ในโครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 4 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รางวัลที่ได้รับจากการประกวดครั้งนี้ ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ระดับอุดมศึกษา)
2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ระดับอุดมศึกษา)
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกระเช้ามาลีวิจิตร (ระดับอุดมศึกษา)
4.รางวัลชมเชย การประกวดกระเช้ามาลีวิจิตร (ระดับอุดมศึกษา)
5.รางวัลชมเชย จากการประกวดพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ระดับอุดมศึกษา) 1 2.1 2.2 2 3 4 5