กิจกรรม

โครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานสหกิจศึกษา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กับ 6 สถานประกอบการและ 2 สถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทดิออริจินัล ฟาร์ม จำกัด บริษัทฟูดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง   เซอร์วิสเซส บริษัทวีรสุกรุ๊ป จำกัด  บริษัทอะคิโยชิ จำกัด มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กรมพลาธิการทหารเรือ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี และวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เพื่อเป็นพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาถ่ายทอดและเชื่อมโยงการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติงานในสถานประกอบการกับสถาบันการศึกษาได้อย่างมีระบบและต่อเนื่องโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกรฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมโชติเวช  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

DSC_0106 DSC_0093 DSC_0088 DSC_0082 DSC_0076 DSC_0106 DSC_0052 DSC_0063 DSC_0068