กิจกรรม

มทร.พระนคร จัดงานเกษียณ “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร”

ผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2556 “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร” ผู้เกษียณ  อายุราชการในปีนี้ประกอบด้วย อาจารย์นิศารัตน์ สุขเอม อาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  และนายเจรียน สุขเอี่ยม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556  ณ หอประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร DSCN1801 DSCN1808 DSCN1795 DSCN1783 DSCN1751 DSCN1721 DSCN1753 DSCN1816 DSCN1821