กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2556

นายขจร อิศราสุชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนลีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้ารับพระราชทาน รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2556 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2556” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 20  กันยายน 2556 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครDSCN1846 1235143_731332020227173_746428855_n DSCN1856 551266_608983269152919_1695763168_n