กิจกรรม

งาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 “จากใจถึงใจ…ด้วยสายใย  ชาวโชติเวช ใน Concept วัยอลวน” แด่ผู้เกษียณอายุราชการได้แก่ อาจารย์นิศารัตน์ สุขเอม ผศ.เกศิณี  บำรุงไทยและนายเจรียน สุขเอี่ยม เมื่อวันศุกร์ที่  27 กันยายน 2556 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

1 2 (2) 2 (3) 2 (4) 3 (2) 3 (3) 3 (4) 4 (1) 4 (2) 4 (3) 4 (4) 5 (1) 5 (2) 6 7 (1) 7 (2) 8 9 11 (1) 11 (2) 11 (3) 11 (4) 12 13 14 16 17 18 19 DSC_0019 DSC_0024 DSC_0030 DSC_0049 DSC_0067 DSC_0071 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0207 DSC_0208 DSC_0209 DSC_0244 DSC_0253 DSC_0263 DSC_0287 DSC_0292 DSC_0297 DSC_0301 DSC_0320 DSCN2575 DSCN2577 DSCN2620 DSN2621