กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตา ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตา ปีการศึกษา 2557

(สถานศึกษาที่คณะจัดส่งเอกสาร)

โปรดชำระเงินภายในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

รายงานตัว (ก่อนชำระเงิน)

ณ ห้อง 2206  ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา

หมายเหตุ :  พ้นกำหนดการชำระเงินในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556   ถือว่าสละสิทธ์