กิจกรรม

โควตาประจำปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดสอบระบบโควตาประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัคร 6 สาขาวิชา มียอดผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนกว่า 500 คน โดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการมีผู้นิยมสมัครมากที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์DSCN2839 DSCN2838 DSCN2826 DSCN2831 DSCN2867 DSCN2860 DSCN2863 DSCN2865 DSCN2866 DSCN2882 DSCN2879 DSCN2872 DSCN2859 DSCN2846 DSCN2844 DSCN2836 DSCN2823 DSCN2816 DSCN2815 DSCN2810 DSCN2809 DSCN2801