กิจกรรม

กฐินพระราชทาน

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้จำพรรษากาล ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

โดยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณหน้าที่เครื่องสักการะสำหรับองค์ประธานและภายในงานนี้ด้วย

 

1

2 3

 

 

4 5 6 7 9