กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ร่วมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย ถ่ายทององค์ความรู้การประดิษฐ์กระทงลอย

งานศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์ กระทงจากพืชผักสวนครัวและวัสดุธรรมชาติ ในโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและสืบสานประเพณีอันดี งามของไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  หอประชุม D-Hall คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร

DSCN4393 DSCN4382 DSCN4381 DSCN4380 DSCN4378 DSCN4377 DSCN4376 DSCN4375 DSCN4373 DSCN4368 DSCN4364 DSCN4361 DSCN4359 DSCN4356 DSCN4355 DSCN4354 DSCN4353 DSCN4351 DSCN4349 DSCN4348 DSCN4347 DSCN4340 DSCN4343